Сармуҳаррир

Раҷабзода Маҳмадулло

Раҷабзода Маҳмадулло – муҳаққиқи соҳаи педагогика ва забоншиносӣ, Аълочии маорифи Тоҷикистон (2001), ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (аз соли 2016).

Самти таҳқиқот: арзёбии сифати таҳқиқоти педагогии муҳаққиқони тоҷик дар даврони истиқлолияти давлатии Тоҷикистон.

Раҷабзода М. дар конференсияҳои илмию назариявии ватанию байналмилалӣ ширкат ва суханронӣ намудааст. Мавсуф муаллифи беш аз 140 таълифоти гуногунмавзӯъ оид ба фаъолияти педагогӣ ва забоншиносӣ буда, аз ҷумла, зиёда аз 4 дастури таълимӣ, 9 рисолаи илмӣ ва зиёда аз 123 мақолаи илмӣ, илмию методӣ мебошад, ки дар онҳо масъалаҳои забоншиносӣ ва педагогикаро мавриди таҳқиқ қарор додаанд.

Ҳолнома

Раҷабзода Маҳмадулло 04.01.1958 дар оилаи коргар дар ноҳияи Муъминобод, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст.

Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумиро дар шаҳраки Муъминобод хатм намуда, пас аз он солҳои 1976-1978 дар сафи Артиши Шӯравӣ хизмати ҳарбиро адо кардааст. Солҳои 1978-1983 таҳсилро дар факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии омӯзгории ш. Кӯлоб идома дода, бо гирифтани касби филолог: омӯзгори фанни забон ва адабиёти рус ва ихтисоси иловагии педагогика соҳиб гаштааст. Сипас, солҳои 1983-1993 омӯзгори забон ва адабиёти руси муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №6 ва №2 ноҳияҳои Ҳисору Муъминобод, 1993-1994 методисти шуъбаи таълими Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 1994-2002 декани шуъбаи рӯзона ва ғоибонаи Коллеҷи савдои шаҳри Душанбе, солҳои 2002-2005 дар вазифаҳои проректор оид ба тарбия, масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, декани факултети омӯзиши ғоибона ва проректор оид ба таълими Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов кор кардааст. Солҳои 2005-2009 декани факултети филологияи рус, проректор оид ба робитаҳои байналмилалии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ва солҳои 2009-2014 декани факултети забон ва адабиёти руси Донишгоҳи давлатии омӯзгориии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ фаъолият намудааст. Солҳои 2014-2015 дар вазифаи муовини директор оид ба илми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурраҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон фаъолият кардааст. Аз соли 2015 то 2016 дар вазифаи проректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода кор кардааст.

Номгӯйи баъзе асарҳои илмию методӣ:

Дастурҳои таълимӣ:

 1. Тарбияи шахсият ва ташаккули сифатҳои ахлоқӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. Дастури таълимӣ. / М. Раҷабов, Қ. Қодиров. -Душанбе: Маориф, 2001. – 89 с.
 2. Формирование нравственных качеств личности в «Шахнаме» Фирдоуси (по материалам конкретно – социалогического исследования). Дастури таълимӣ.Душанбе, 2004. – 62 с.
 3. История педагогики мира. Дастури таълимӣ. Душанбе: Контраст, 2010. – 234 с.
 4. Учебная программа по курсу «Сопоставительная типология русского и таджикского языков». Для студентов 4 курса, специальности 0217 «Русский язык и литература в национальной школе». Дастури таълимӣ. Душанбе, 2010. – 43 с.

Монографияҳои илмӣ:

 1. Педагогические идеи Фирдоуси о нравственных качествах личности: квалиметрический анализ. Монография. Душанбе: Маориф, 2007. – 185 с.
 2. Пажӯҳишшиносӣ дар илмсанҷӣ. Монография. Душанбе: Ирфон, 2014. – 160 с.
 3. Квалиметрия педагогических исследований таджикских учёных в период государственной независимости Таджикистана. Монография. Душанбе, Ирфон, 2014. – 226 с.
 4. Разработка научных работ в русле диссертационных исследований в Таджикистане. Монография. Душанбе, Ирфон, 2014. – 160 с.
 5. Проблемы и перспективы развития педагогической науки в период государственной независимости Таджикистана. Монография. Душанбе: Ирфон, 2017. – 448 с.
 6. Нақши «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар тарбияи шахсият. Монография. Душанбе: Ирфон, 2017. – 188 с.
 7. Квалиметрический анализ диссертационных исследовании выпускников Академии образования Таджикистана. Монография/ М. Раджабзода, Г. Мухторва. – Душанбе: Ирфон. 2018. – 306 с.
 8. Роҳкориҳои навин дар таҳқиқи мероси педагогӣ. Ҷ. 1, Маҷмӯаи мақолоти илмӣ. Мураттибон: С. Сулаймонӣ, М.Раҷабзода. – Душанбе: Ирфон, 2018 – 348 с.
 9. Роҳкориҳои навин дар таҳқиқи мероси педагогӣ. Ҷ. 2, Маҷмӯаи мақолоти илмӣ. Мураттибон: С. Сулаймонӣ, М.Раҷабзода. – Душанбе: Ирфон, 2018 – 246 с.

Суханрониву мақолаҳои нашршуда дар хориҷи кишвар

 1. Роль учебно-методического комплекса по специальности (УМКС) в условиях кредитной технологии обучения (на примере факультета русского языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета им.С. Айни). Материалы международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы обучения иностранных граждан в российском вузе: теория и практика». – Тула, Тул. гос. пед.ун-та им. Л.Н. Толстого. – 2012. – С. 323-329.
 2. Анализ деятельности «НИИ развития образования» Академии образования Таджикистана в контексте наукометрического анализа. Мақолаи илмӣ. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 11 междунар. конф.: в 4 ч. / сост. Н.А. Лобанов; под науч. ред. Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова. – Вып. 11. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. – Ч.IV. – С. 25-26.
 3. Роль международного сотрудничества в совершенствовании качества высшего профессионального образования. Мақолаи илмӣ. Доклад на XI Форуме творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, посвящённой 25-летию Содружества Независимых Государств на Интернет-портале СНГ в разделе АНАЛИТИКА – http://www.e-cis.info/.
 4. Information and communication technologies in the education system of the Republic of Tajikistan: status, problems, outlook. Мақолаи илмӣ. Ministerial Forum “Global Dialogue on ICT and Education Innovation – Towards Sustainable Development Goal for Education (SDG 4)” held on 18-19 April 2018 in Moscow, Russia, by the UNESCO Institute for Information Technologies. – Moscow, 2018. – P. 167-174.