Дар бораи маҷалла

Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Паёми Донишгоҳи забонҳо» (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих) соли 2011 таъсис ёфтааст.

Маҷаллаи илмӣ-назариявии «Паёми Донишгоҳи забонҳо» нашрияи илмӣ буда, дар он натиҷаҳои илмию таҳқиқотии рисолаҳои илмии дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, доктори илм ва доктор аз рӯи ихтисос (PhD) нашр мегарданд. Дар маҷаллаи мазкур мақолаҳои илмии ҳайати омӯзгорону профессорон, аспирантону унвонҷӯён ва докторантони Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, инчунин, марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва кишварҳои дуру наздик ба нашр мерасанд.

Мундариҷаи асосии маҷалларо мақолаҳои илмӣ ташкил медиҳанд. Маҷаллаи мазкур дар як сол 4 шумора ба нашр мерасонад ва дар ду сол на камтар аз 8 шумора нашр менамояд. Бахшҳои асосии маҷалла, муҳтаво ва мундариҷаи мақолаҳо бо Феҳристи ихтисосҳои илмие, ки дар заминаи онҳо дараҷаҳои илмӣ дарёфт мегарданд, мувофиқат менамоянд.

Маҷалла бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.03.2021, №80/м ба Феҳристи нашрияҳои илмии тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардидааст.

Маҷалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Намояи иқтибоси илмии Русия» (НИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии маҷозӣ ҷойгир аст (http: //elibrary.ru). Шартнома аз 03.07.2012, № 273-07/2012.

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки дар мувофиқа бо бахшҳои маҷалла барои чоп пешкаш мегарданд, бо мақсади баҳогузории экспертӣ барои гирифтани тақриз супорида мешаванд. Ҳамаи муқарризон мутахассисони варзидаи бахшҳои маҷалла мебошанд ва дар соҳаи худ маводи гуногуни чопнамуда доранд. Ба ҳамаи муаллифон нусхаи тақризи манфӣ бо нишон додани сабабҳои чоп нагардидани мақола ирсол мегардад.

Бойгонии электронии маҷалла ва маълумоти зарурӣ дар сомонаи расмии маҷалла (https://payom.ddzt.tj) дастрас мебошанд.

Ҳайати таҳририяи маҷалла аз 10 доктори илм ва 6 номзади илм иборат буда, онҳо кормандони илмӣ, илмию педагогӣ ва  мутахассисони варзидаи соҳаи худ мебошанд.

Тамоми мақолаҳои илмии чопшаванда дорои рӯйхати адабиёти истифодашуда мебошанд, ки дар асоси қоидаҳои аз ҷониби маҷалла пешниҳодшуда тартиб дода шудаанд.

Ҳамаи мақолаҳои илмии чопшаванда дорои фишурда ва калидвожаҳои худ мебошанд, ки онҳо бо забонҳои русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ тартиб дода шудаанд.

Маҷалла дорои рақами байналхалқии – ISSN 2226-9355 силсиланашрия мебошад.

Бахшҳои асосии маҷалла:

Дар соҳаи илмҳои филологӣ: Забоншиносии қиёсӣ–таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ; забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, Амрико ва бумиёни Австралиё; адабиёти мамолики хориҷ (адабиёти тоҷик); Назарияи адабиёт. Матншиносӣ.

Дар соҳаи илмҳои педагогӣ: Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва илмҳои педагогӣ; назария ва методикаи таълим ва тарбия (методикаи таълими забон); назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ.

Дар соҳаи илмҳои таърих: Таърихи ватанӣ; таърихи умумӣ (давраи муайян); Таърихнигорӣ, сарчашмашиносӣ ва методҳои тадқиқоти таърихӣ; Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ.